Jordhälsan i centrum

 Begreppet regenerativt jordbruk innebär att återbilda eller förnya. I regenerativ odling står jordhälsan i fokus och det finns många olika metoder för att nå dit och binda kol i jordmånen.
Det franska så kallade fyrapromille-initiativet, som Frankrike som värdland lanserade på klimatkonferensen i Paris 2015, går ut på att verka för jordbruksmetoder som leder till att kol från atmosfären lagras i matjorden. Globalt skulle det räcka att öka kolets andel av jordmånen med fyra promille, eller 0.4 procent per år, för att uppväga hela den globala ökningen av koldioxidutsläppen som orsakas av människan och samtidigt öka bördigheten. Initiativet har undertecknats av 25 länder, däribland Finland.
Några viktiga åtgärder:
Var uppmärksam på mångfalden, både över tid samt på en och samma åker. Så in många sorters fånggrödor.
• Stör jorden så litet som möjligt, både kemiskt, biologiskt och fysiskt. Det handlar bland annat om att så långt det går undvika att bearbeta jorden.
Lämna inte marken bar. Och om det inte fungerar, sikta åtminstone på snabba byten av växter.
• Mångfalden gäller också under jorden. Jordhälsan är det mest centrala.

Föreläsning om hur koldioxid kan bindas i marken: